red-cp-background

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

อัพเดทล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2565

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “คอลเกต”) ให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้คุณค่าความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้นำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก (“นโยบาย”) เพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผล (ตามที่กำหนดข้างล่าง) และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้มาตรการทุกอย่างที่สมเหตุสมผลและจำเป็น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “กฎหมาย”) อีกทั้งรักษามาตรการในการคุ้มครองข้อมูลให้เหมาะสม นโยบายนี้กล่าวถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน (ตามที่กำหนดข้างล่าง) รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวข้องของท่าน ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมตามช่องทางดังต่อไปนี้:

 

 

 • บนเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งท่านจะเข้าถึงนโยบายนี้ (“เว็บไซต์” ของบริษัทฯ)
 • ผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่บริษัทฯ จัดทำให้ใช้บน หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (“แอป” ของบริษัทฯ) ที่ท่านอาจเข้าถึงนโยบายนี้เช่นเดียวกัน
 • ตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อไปยังนโยบายนี้ (รวมเรียกว่า “หน้าสื่อสังคมออนไลน์” ของบริษัทฯ)
 • จากผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ บนแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์และผู้ค้าส่งของบริษัทฯ และ
 • ปฏิสัมพันธ์ออฟไลน์ที่ท่านมีต่อบริษัทฯ
 •  

   

   

  นโยบายนี้ยังกล่าวถึงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ทันตแพทย์วิชาชีพ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (“ผู้ประกอบวิชาชีพ”) เพื่อมุ่งหวังให้บริการทางวิชาชีพแก่บุคคลเหล่านั้น (“บริการวิชาชีพ”)

  ในนโยบายนี้ คำว่า เว็บไซต์ แอป หน้าสื่อสังคมออนไลน์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าส่งของบริษัทฯ กิจกรรมออฟไลน์ และบริการวิชาชีพของบริษัทฯ รวมกันจะเรียกว่า “บริการ

  นโยบายนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ ภายในประเทศไทย แต่อาจจะใช้กับการประมวลผลนอกประเทศไทยในสถานการณ์ที่ถูกจำกัดได้ เช่น การเก็บไว้ในคลาวด์ที่ต่างประเทศหรือการประมวลผลโดยบริษัทแม่หรือกลุ่มบริษัทฯ การละเมิดกฎหมายหรือนโยบายนี้จะถือเป็นเรื่องร้ายแรงและอาจจะมีการลงโทษทางวินัย

  นโยบายนี้ให้ใช้แทนนโยบายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่ก่อนทั้งหมดที่ใช้กับบุคคลภายนอกเท่าที่เนื้อความในนโยบายนี้กับนโยบายและระเบียบที่มีอยู่ก่อนนั้นซ้ำซ้อนกัน หากมี เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  นโยบายนี้ใช้ควบคู่กับแบบให้ความยินยอมของบุคคลภายนอกที่ท่านได้ลงลายมือชื่อ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ออกแบบสำหรับไลน์และเว็บไซต์โดยเฉพาะ โปรดศึกษาแบบให้ความยินยอมของบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานความยินยอม

  เพื่อความชัดเจน นโยบายนี้ให้นำมาใช้เมื่อบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใด ๆ เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมการประมวลดังกล่าวได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศการประมวลผลของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมเหล่านั้นโดยตรง

  ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล

  ความปลอดภัย

  สิทธิของท่าน

  บริการของบุคคลภายนอก

  การโฆษณาของบริษัทฯ

  ผู้เยาว์

  เขตอำนาจและการโอนข้ามประเทศ

  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

  บริการรับชำระของบุคคลภายนอก

  การปรับปรุงนโยบายนี้ให้เป็นปัจจุบัน

  ติดต่อบริษัท

  ________________________________________________________

  ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าด้วยข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว หรือโดยการรวม หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อนำไปประมวลผลเฉพาะใด ๆ

  การประมวลผล” และการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การปฏิบัติใด ๆ แก่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การโอน การเปิดเผย การนำไปใช้ ฯลฯ

  รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้ และ/หรือจะใช้โดยเฉพาะ รวมทั้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่าง โปรดศึกษารายการโดยละเอียดเพื่อเข้าใจวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่ารายการข้างล่างไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รายการที่ครบถ้วนที่สุดก็ตาม ท่านควรพิจารณาตารางการประมวลผลเฉพาะนี้ ควบคู่ไปกับคำชี้แจงอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักการ ตามที่ระบุไว้ เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

  ประเภทเจ้าของข้อมูล

  วัตถุประสงค์และการประมวลผล

  ฐานทางกฎหมาย

  ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

  ระยะเวลาเก็บ

  ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  ลูกค้า

  การพัฒนาบริการและสรุปผลการดำเนินงาน: เพื่อบริหารจัดการยอดขายของผู้จัดจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นทางการตามรายละเอียดของธุรกรรมระหว่างผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการและลูกค้า

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ 

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  • ที่อยู่ 

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ประสบการณ์ของลูกค้า (เช่น ความเห็นหรือคำร้องขอ)

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ลูกค้า

  ขั้นตอนการทำธุรกรรม: เพื่อตอบรับคำสั่งซื้อ หรือคำขอของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าวผ่านผู้จัดจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ 

  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ 

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  • รายละเอียดการชำระเงิน

  • ประสบการณ์ของลูกค้า (เช่น ความเห็นหรือคำร้องขอ)

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากคำสั่งซื้อหรือการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ลูกค้า

  ขั้นตอนการเรียกร้อง: เพื่อตอบกลับการเรียกร้องใด ๆ ของลูกค้า

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ 

  • ประสบการณ์ของลูกค้า (เช่น ความเห็นหรือคำร้องขอ)

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ลูกค้า

  การตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (Look-alike marketing): เพื่อสื่อสารด้านการตลาดกับลูกค้าปัจจุบันโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น Facebook Lazada และ Shopee) ผ่านฟังก์ชั่นเอไอที่ Look-alikeกัน หมายความว่า บริษัทฯ จัดชุดของลักษณะทั่วไปให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งโฆษณาของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ใช้บางรายที่มีชุดของลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งอาจรวมถึงท่านด้วย 


  หมายเหตุ: เพื่อหากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารประเภทนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการรับโฆษณาของท่านบนแต่ละแพลตฟอร์มเมื่อโฆษณาแสดงอยู่บนแต่ละแพลตฟอร์ม 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  • ที่อยู่ไอพี 

  เก็บไว้เป็นเวลา 180 วันหลังจากเก็บรวบรวม

  ลูกค้า

  รางวัลสำหรับผู้ชนะจากรายการส่งเสริมการขาย: เพื่อตรวจสอบ
  ผู้ชนะจากการส่งเสริมการขายเพื่อส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ

  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือ บล็อคเกอร์ (Blogger)

  การเปิดตัวโฆษณา: เพื่อว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์
  สำหรับส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คอลเกตบนแพลตฟอร์มออนไลน์

  หน้าที่ตามสัญญา
  หรือ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  บุคลากรของบริษัทสื่อโฆษณา (Media Agency’s Personnel)

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อติดต่อบริษัทสื่อโฆษณาให้จัดทำโฆษณาและสื่อสารกับพรีเซ็นเตอร์

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ฝ่ายการตลาด

  ผู้มีชื่อเสียง หรือ พรีเซนเตอร์อื่น ๆ 


  การเปิดตัวโฆษณา: เพื่อว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์
  สำหรับส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คอลเกตบนแพลตฟอร์มใด ๆ เช่น
  ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ Facebook Twitter สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 


  การเปิดตัวโฆษณาประเภทที่ส่งผลต่ออารมณ์: เพื่อนำเสนอข้อมูลอ่อนไหว เช่น ความทุพพลภาพ ศาสนา ความชอบทางเพศ โรค หรือข้อมูลด้านสุขภาพในโฆษณาเพื่อสร้างบันดาลใจ ส่งเสริม หรือ กระตุ้นผู้ชม

  หน้าที่ตามสัญญา
  หรือ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  ความยินยอม

  • ชื่อ 

  • ที่อยู่

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ภาพถ่ายหรือ
   วิดีโอ  • ความทุพพลภาพ

  • ศาสนา

  • รสนิยมทางเพศ

  • โรค

  • ข้อมูลสุขภาพ

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

            ผู้มีชื่อเสียง อินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อคเกอร์


  การเปิดตัวโฆษณา: เพื่อว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์สำหรับ
  ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คอลเกตบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Twitter เว็บไซต์ Google Search TikTok และLine


  หน้าที่ตามสัญญา
  หรือ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์


  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  อินฟลูเอนเซอร์ หรือบล็อคเกอร์

  การไลฟ์สตรีม (Live Streaming): เพื่อว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ให้ทำการไลฟ์สตรีมเพื่อขายผลิตภัณฑ์คอลเกตบนแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ เช่น Shopee และ Lazada

  หน้าที่ตามสัญญา
  หรือ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  • ชื่อ 

  • ที่อยู่

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้ใช้เว็บไซต์

  การจัดการคุกกี้: เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ และใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์ เพื่อจดจำตัวเลือกที่ผู้ใช้เคยเลือกในอดีต (เช่น ภาษา ศาสนา หรือชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) เพื่อเปิดตัวโฆษณาของบริษัทฯ บน Google Facebook YouTube และ Instagram

  *โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมคุกกี้โฆษณา โปรดดูแบบให้ความยินยอมบนเว็บไซต์ดังกล่าว

  หน้าที่ตามกฎหมาย
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  และความยินยอม


  • คุกกี้ที่จำเป็น 

  • คุกกี้ในการใช้งาน 

  • คุกกี้ในการโฆษณา 

  • ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

  • ที่อยู่ไอพี  เก็บไว้เป็นเวลา 90 วันหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

  การสื่อสารกับผู้ใช้: เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้ในกล่องสนทนา (Chat Box) ซึ่งรวมถึงการเรียกร้อง ความเห็น และคำถามเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์

  หน้าที่ตามสัญญา
  หรือ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ 

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  • รายละเอียดการร้องเรียนหรือความเห็น


  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้ใช้ไลน์

  การลงทะเบียน Line Official Account: เพื่อเพิ่มบัญชีทางการไลน์ของคอลเกตเป็นเพื่อนในไลน์  การตลาดในแอป: เพื่อสื่อสารด้านการ ตลาดในไลน์  การตลาดเป้าหมาย: เพื่อสื่อสารด้านการตลาดบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ  การคำนวณโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับโรค: เพื่อวิเคราะห์โรคที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลสุขภาพที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน 

  หน้าที่ตามสัญญา
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  ความยินยอม
  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • บัญชีไลน์

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์


  • ข้อมูลสุขภาพ

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย


  จนกว่าจะบล็อคข้อความในไลน์


  เก็บไว้เป็นเวลา 90 วันหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย


  เก็บไว้เป็นเวลา 90 วันหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ผู้เข้าร่วมงาน

  การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR): เพื่อเผยแพร่งานกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นหรือสนับสนุนโดยคอลเกตบนเว็บไซต์ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคอลเกต แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา หรือโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ ของคอลเกต ข้อมูลนี้จะนำมาใช้สำหรับข้อมูลสรุปของงานภายใน 


  เนื้อหาของข่าวบางข่าวอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผู้เข้าร่วมงาน (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพช่องปาก) 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ  • ข้อมูลสุขภาพ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากประกาศ

  ฝ่ายขาย

  ผู้ติดต่อของห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trades) ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อติดต่อผู้ติดต่อของห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ค้าปลีก  ผู้จัดจำหน่าย ทั้งหมดเพื่อรับคำสั่งซื้อ จัดทำแผนธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจ  

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและ หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  • รายละเอียดการชำระเงิน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ผู้ค้าปลีก
  หรือผู้ติดต่อของผู้ค้าปลีก

  ของขวัญฟรีจากตัวแทนจำหน่าย: เพื่อให้ของขวัญแก่ผู้ค้าปลีกซึ่งทำยอดขายได้ตามข้อกำหนด 

  หน้าที่ตามสัญญา และ
  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ผู้ค้าปลีก
  หรือ
  ผู้ติดต่อของผู้ค้าปลีก

  การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ       คอลเกต: เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประจำปี คอลเกตอาจจัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง (เช่น เที่ยวบิน และรถตู้) หรือที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

  หน้าที่ตามสัญญา และ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ลูกค้า

  งานกิจกรรมขายสินค้า: เพื่อสรุปงานกิจกรรมขายสินค้าที่จัดขึ้น ณ ห้าง สรรพสินค้าต่าง ๆ ในบางกรณี หากท่านชนะรางวัลในงานกิจกรรมขายสินค้า บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐาน

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ภาพถ่ายและวิดีโอ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ลูกค้า

  ความพึงพอใจของลูกค้า: เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตามรายชื่อของลูกค้าซึ่งลงทะเบียนไว้กับตัวแทนขายของบริษัทฯ ณ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ประสบการณ์ของลูกค้า

  • บันทึกเสียง

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้สื่อข่าว

  งานกิจกรรมขายสินค้า: เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าวก่อนเข้าร่วมงาน

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ตัวแทนขาย

  วัตถุประสงค์ในการติดตาม: ตัวแทนของบริษัทฯ จะรับสมัครตัวแทนขายเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คอลเกต ณ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดของตัวแทนขายแต่ละรายให้คอลเกต เพื่อการติดตาม

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  (Merchandiser)

  วัตถุประสงค์ในการประเมินผล: ตัวแทนของบริษัทฯ จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เพื่อขายผลิตภัณฑ์คอลเกต ณ ร้านค้าต่าง ๆ โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดยอดขายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแต่ละรายให้คอลเกตเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแต่ละราย 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • ผลการปฏิบัติงาน

  • ค่าตอบ แทน

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้เข้าร่วมงาน

  การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับงานกิจกรรมเพื่อสังคมกับผู้ค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า: เพื่อเผยแพร่งานกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้การสนับสนุนโดยคอลเกตบนเว็บไซต์ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคอลเกต แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา หรือโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์อื่นของคอลเกต ข้อมูลนี้จะนำมาใช้สำหรับสรุปกิจกรรมภายใน 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากประกาศประกาศ

  ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

  ผู้ขาย
  ผู้รับจ้าง

  หรือผู้จัดหา
  และผู้ถือหุ้น กรรมการและบุคลากรของผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้จัดหา

  การลงทะเบียนผู้ขายรายใหม่: เพื่อคัดเลือกและลงทะเบียนผู้ขายสำหรับการดำเนินงานของคอลเกต หลังจากการคัดเลือกผู้ขายแล้ว ข้อมูลของผู้ขายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทะเบียนผู้ขายใหม่ในระบบ SAP ของบริษัทฯ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • เลขประจำตัวประชาชน

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • ประสบการณ์ทำงาน

  • ประวัติการศึกษา

  • รายละเอียดบัญชีธนาคาร

  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  บุคลากรของผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้จัดหา

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อประสานงานกับบุคลากรของผู้ขายเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การดำเนินงานประจำวัน การร้องเรียน หรือการประเมินผลผู้ขาย)


  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์การดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก)

  บุคลากรของกลุ่มบริษัทคอลเกต


  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อสื่อสารระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทคอลเกตเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  บุคลากรของผู้จัดหา

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อประสานงานกับบุคลากรของผู้จัดหาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การดำเนินงานประจำวัน การร้องเรียน หรือการรับคำสั่งซื้อ) 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ลูกค้า

  ความสัมพันธ์ของลูกค้า: เพื่อตอบกลับการร้องเรียนและข้อซักถามของลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า อีเมลกลาง หน้าเฟสบุ๊คของ  บริษัทฯ หรือจดหมาย

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการฟ้องร้องคดี (สำหรับการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ)

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

  • รายละเอียดการร้องเรียนหรือการสอบถาม

  • บันทึกเสียง

  • ปัญหาสุขภาพ (สำหรับข้อเรียกร้องทางกฎหมายเท่านั้น)

  ในระหว่างขั้นตอนการตอบกลับและเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้น

  ผู้รับการทดสอบ (Test Subject)

  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  ในการนี้ คอลเกตอาจสอบถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้รับการทดสอบแต่ละราย

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • บันทึกเสียง

  • รายได้และอาชีพ

  • รายละเอียดครอบครัว

  • พฤติกรรม

  • ภาวะสุขภาพ

  ในระหว่างขั้นตอนการตอบสนองและเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้น

  ทันตแทพย์ หรือแพทย์


  การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์: เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทันตแพทย์และแพทย์ 

  การรับคำสั่งซื้อ: หากทันตแพทย์ หรือแพทย์สนใจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ ได้ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  หรือ
  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ 

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ใบรับรองแพทย์/ ทันตแพทย์
  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ทันตแทพย์ หรือ แพทย์


  การสนับสนุนด้านวิชาการ: เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของคนไข้ หรือโรค คอลเกตต้องหารือกับทันตแพทย์ หรือแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โปรดทราบว่า คอลเกตจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ในกิจกรรมนี้

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ทันตแทพย์


  พันธกิจกับสมาคม: เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมอื่น ๆ 
  ในการนี้ คอลเกตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของทันตแพทย์แต่ละราย และขอให้   ทันตแพทย์นั้นเพิ่มบัญชีไลน์ของคอลเกตไว้บนอุปกรณ์ของตน 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ใบรับรองทันตแพทย์

  • ภาพถ่ายและวิดีโอ

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  นักศึกษา

  พันธกิจกับนักศึกษา: เพื่อจัดงานกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา (เช่น การบรรยายในห้องเรียน การเยี่ยมชมโรงงาน หรือการแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง) 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • บัตรประจำตัวนักศึกษา สาขาที่เรียน และปีที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย

  • ภาพถ่ายและวิดีโอ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ผู้เข้า

  ร่วมงาน

  การสนับสนุนงานกิจกรรม: เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรม หรือจัดทำสรุปภายใน คอลเกตจำเป็นต้องเก็บรวบรวมชื่อ หรือภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมงาน  

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  • ชื่อ 

  • ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

   

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากประกาศ

  ผู้ชมการสัมมนาออนไลน์
  (Webinar Audiences)

  งานสัมมนาออนไลน์ทางวิชาการ: เพื่อให้การฝึกอบรมออนไลน์แก่ทุกคน ซึ่งรวมถึงแพทย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านบัญชีทางการไลน์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  


  คอลเกตอาจส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจให้แก่ท่านผ่านอีเมล หรือบัญชีไลน์ในอนาคต หากท่านประสงค์จะยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารข้อมูลงานสัมมนาออนไลน์ ท่านสามารถตอบกลับอีเมลของบริษัทฯ หรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้โดยง่าย  

  หน้าที่ตามสัญญา และ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • บัญชีไลน์

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้บรรยายของการสัมมนาออนไลน์

  การจัดงานสัมมนาออนไลน์ทางวิชาการ: เพื่อจัดงานสัมมนาออนไลน์ทางวิชาการกับผู้บรรยายจากภายนอก

  หน้าที่ตามสัญญา และ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ฝ่ายซัพพลายเชน

  บุคลากรของผู้รับจ้าง

  การคัดเลือกผู้รับจ้าง: เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง คอลเกตจะแบ่งปันรายละเอียดของผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก หลังจากกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานห่วงโซ่อุปท่านจะลบข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากทีมงานจัดหาซื้อจัดจ้าง 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ประสบการณ์การทำงาน

  • ประวัติการศึกษา

  เก็บไว้จนกว่ากระบวนการคัดเลือกจะเสร็จสิ้น

  บุคลากรของผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้จัดหา

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อประสานงานกับบุคลากรของผู้รับจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การดำเนินงานประจำวัน การสั่งซื้อ การร้องเรียน การประเมินผล เป็นต้น)

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและ หรือ หน้าที่ตามกฎหมาย (สำหรับใบรับรองที่กฎหมายกำหนด)

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • ใบรับรองแพทย์ (กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น)

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  พนักงานภายนอก

  การออกใบอนุญาตทำงานภายใน: เพื่อเก็บบันทึกเกี่ยวกับพนักงานภายนอกซึ่งต้องปฏิบัติงานภายในโรงงานคอลเกต 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานภายนอก

  พนักงานภายนอก

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง: เพื่อกำหนดวิธีการด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานภายนอกซึ่งปฏิบัติงานที่โรงงานคอลเกต 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • เวลาทำงาน

  • ลักษณะของงานหรือโครงการ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

  พนักงานภายนอก

  การตรวจสอบพนักงานภายนอก: เพื่อตรวจสอบพนักงานภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งเอกสารส่วนตัวของพนักงานภายนอกเหล่านั้นให้แก่  คอลเกต


  ในบางกรณี คอลเกตอาจขอให้ตัวแทนของบริษัทฯ นำส่งประวัติอาชญากรรม ผลการตรวจสารเสพติด หรือผลการตรวจสุขภาพของพนักงานภายนอก

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • ประสบ

  การณ์ทำงาน

  • รายละเอียดการติดต่อ


  • ประวัติอาชญา กรรม

  • ผลตรวจสารเสพติด

  • ผลตรวจสุขภาพ

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานภายนอก


  ผู้เยี่ยมชมโรงงาน

  การสื่อสารและการควบคุมการเข้าออก: เพื่ออนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าออกโรงงาน

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ขนาดเครื่องแต่งกาย (เช่น รองเท้านิรภัย ถุงมือ และชุดกาวน์ (Lab Suit)

  • ศาสนา (สำหรับบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม เท่านั้น)

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ผู้เยี่ยมชมโรงงาน

  การระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม: เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด (ยกเว้นบุคลากรของผู้รับจ้าง) ซึ่งจำเป็นต้องเยี่ยมชมโรงงานคอลเกต ในการนี้ ผู้เยี่ยมชมต้องฝากบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นของตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการไว้กับคอลเกตก่อนเข้าโรงงาน  อย่างไรก็ตาม คอลเกตจะไม่ถ่ายสำเนาเอกสารของท่านไว้

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • สถานที่ทำงาน

  • วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการ

  เก็บไว้เป็นเวลา 90 วันหลังจากการเยี่ยมชม

  ผู้เยี่ยมชมโรงงาน

  วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย: เพื่อคอลเกตได้ใช้การเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • วิดีโอ

  เก็บไว้เป็นเวลา 90 วันหลังจากเก็บรวบรวม

  บุคลากรของหน่วยงานราชการอื่น ๆ 

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบกลับการเรียกร้องใด ๆ (เช่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) หรือปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ (เช่น กฎหมายการชั่งตวงวัด กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา เป็นต้น)

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ 

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ตัวแทนของบริษัทเสริมความงาม

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อติดต่อผู้แทนอื่นจากบริษัทเครื่องสำอางอื่นซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ในการนี้ สมาคมฯ จะจัดส่งรายงานการประชุม ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แก่คอลเกตเพื่อใช้อ้างอิง โดยปกติ คอลเกตไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้นอกจากเพื่อการอ้างอิงภายใน 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ 

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน


  บุคลากรของบริษัทแม่ของ   คอลเกต


  การประสานงานกับบุคลากรของบริษัทแม่: บริษัทแม่ของคอลเกตจะทำการตรวจสอบภายในทุกสามปี ในการนี้ คอลเกตจะจัดเตรียมที่พักและพาหนะสำหรับบุคคลที่เข้ามาทำการตรวจสอบคอลเกตในประเทศไทย


  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ข้อมูลหนังสือเดินทาง

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ฝ่ายการเงิน

  ผู้ขาย
  ผู้รับจ้าง หรือ

  ผู้จัดหา
  และกรรม การและบุคลากรของผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือ ผู้จัดหา 

  ขั้นตอนการชำระเงิน: เพื่อดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินเหล่านี้ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  • บัญชีธนาคาร

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระเงิน

  ลูกค้า

  ขั้นตอนการชำระเงิน: เพื่อดำเนินการชำระเงินให้แก่ลูกค้าซึ่งชนะรางวัลในงานกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัทฯ

  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระเงิน

  บุคลากรของผู้จัดจำหน่าย

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อประสานงานกับบุคลากรของผู้จัดจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การดำเนินงานประจำวัน การตรวจสอบ การชำระเงิน เป็นต้น) 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  ผู้ค้าปลีก
  หรือ
  บุคลากรของผู้ค้าปลีก

  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อประสานงานกับผู้ค้าปลีก หรือบุคลากรของผู้ค้าปลีกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ


  ผู้มีชื่อเสียง
  บล็อคเกอร์
  หรืออินฟลูเอนเซอร์

  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ: เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณาที่เผยแพร่ในปีที่ผ่านมา

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • วิดีโอหรือภาพถ่าย

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  บุคลากรของบริษัทแม่ของคอลเกต


  การประสานงานกับบุคลากรของบริษัทแม่: บริษัทแม่ของคอลเกตจะทำการตรวจสอบภายในทุกสามปี ในการนี้ คอลเกตจะจัดเตรียมที่พักและพาหนะสำหรับบุคคลที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อทำการตรวจสอบในประเทศไทย

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ 

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ข้อมูลหนังสือเดินทาง

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  ขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน: เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละรายและดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงิน  

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • เงินเดือน

  • ผลการปฏิบัติงาน

  • ค่าคอมมิชชั่น

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

  บุคลากรของบริษัทแม่ของคอลเกต


  การประสานงานกับบุคลากรของบริษัทแม่: เพื่อติดต่อกันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยน แปลงผู้ติดต่อ

  เจ้าหนี้และ/หรือบุคลากรของเจ้าหนี้

  การขึ้นทะเบียนหนี้: เพื่อบันทึกหนี้และข้อมูลอื่น ๆ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ไว้ในระบบ SAP เพื่อบริหารจัดการการชำระหนี้และจัดทำแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  ฐานสัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  และหน้าที่ตามกฎหมาย 


  • ชื่อ 

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • เลขประจำตัวประชาชน

  • จำนวนหนี้

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระหนี้

  ผู้เสียภาษี

  การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองการภาษีหัก ณ ที่จ่าย: เพื่อเก็บรวบรวมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ที่ได้รับเงินได้จากบริษัทฯ) เพื่อจัดทำแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  หน้าที่ตามกฎหมาย 

  • ชื่อ

  • เลขประจำตัวประชาชน

  • ที่อยู่

  • รายละเอียดการติดต่อ

  เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระหนี้

  ด้านทรัพยากรมนุษย์

  ผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ

  แหล่งของผู้สมัครงาน: เพื่อหาผู้สมัครงานที่มีศักยภาพผ่าน ลิงค์อิน (LinkedIn) การแนะนำ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ประสบการณ์ทำงาน

  • ประวัติการศึกษา

  เก็บไว้เป็นเวลาหกเดือนหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

  ผู้สมัครงาน

  ขั้นตอนการรับสมัคร: เพื่อรับสมัครบุคลากรใหม่ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเสนอตำแหน่ง

  หน้าที่ตามสัญญา

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • ประสบการณ์ทำงาน

  • ประวัติการศึกษา

  • บันทึกเงินเดือนและข้อเสนอ

  เก็บไว้เป็นเวลาหกเดือนหลังจากขั้นตอนการรับสมัครเสร็จสิ้น

  ผู้สมัครงาน

  โอกาสในอนาคต: หากท่านเป็นผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำสำหรับการเปิดตำแหน่งงาน แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ท่านอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มสำหรับงานที่คล้ายคลึงกันในระดับและประเภทเดียวกันของการเปิดตำแหน่งงานเพื่อการคัดเลือกในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • ประสบการณ์ทำงาน

  • ประวัติการศึกษา

  เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากขั้นตอนการรับสมัครเสร็จสิ้น

  พนักงานภายนอก

  การคัดเลือกพนักงานภายนอก: เพื่อให้บริษัทที่ให้บริการจัดส่งบุคคลภายนอกทำการรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้กับคอลเกต ข้อมูลของบุคลากรที่รับสมัครมาจะถูกแบ่งปันให้คอลเกต

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • สัญชาติ

  • ประสบการณ์

  • รายละเอียดส่วนบุคคล

  ลบออกในทันทีหลังจากที่ได้ทำการคัดเลือก

  พนักงานภายนอก

  ขั้นตอนการชำระเงิน: เพื่อดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทที่ให้บริการจัดหาพนักงานภายนอกของบริษัทฯ ตามการเบิกเงินเดือนของพนักงานภายนอก 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • เงินเดือน

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  ลบออกในทันทีหลังจากที่ได้ทำการคัดเลือก

  ด้านการบริการลูกค้าและโลจิสติกส์

  ผู้ค้าปลีกหรือบุคลากรของผู้ค้าปลีก

  ขั้นตอนการร้องเรียน: เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นและตอบกลับผู้ค้าปลีก

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

  ผู้ค้าปลีกหรือบุคลากรของผู้ค้าปลีก

  การตรวจสอบคำสั่งซื้อและการส่งมอบผลิตภัณฑ์: เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อจากทีมงานขายสำหรับการส่งมอบให้แก่ผู้ค้าปลีก

  หน้าที่ตามสัญญา
  และประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • ที่อยู่

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • รายละเอียดของธุรกรรม

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

  พนักงานขับรถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

  ฐานข้อมูลของพนักงานขับรถ: เพื่อบันทึกข้อมูลของพนักงานขับรถทั้งหมดเพื่อตรวจสอบพนักงานขับรถแต่ละคน 


  ในการนี้ พนักงานขับรถอาจต้องเปิดเผยประวัติการเดินทางของตนเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย

  ในบางกรณี คอลเกตอาจทำการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถเนื่องจากคอลเกตเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


  ความยินยอม

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • รายชื่อสถานที่เยี่ยมชมที่ผ่านมาไม่นาน

  • ผลตรวจสารเสพติด

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานขับรถ


  เก็บไว้เป็นเวลาหกเดือนหลังจากเก็บรวบรวม

  พนักงานภายนอก

  การตรวจสารเสพติด: เนื่องจากคอลเกตเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว คอลเกตอาจคัดเลือกพนักงานที่ว่าจ้างจากภายนอกซึ่งปฏิบัติงานที่โรงงานคอลเกตแบบสุ่มเลือกเพื่อทำการตรวจสารเสพติด 

  ความยินยอม

  • ชื่อ 

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  • ผลตรวจสารเสพติด

  เก็บไว้เป็นเวลาหกเดือนหลังจากเก็บรวบรวม

  ฝ่ายวางแผนและการจัดหาข้ามประเทศ

  บุคลากรของบริษัทแม่ของ คอลเกต

  การประสานงานกับบุคลากรของบริษัทแม่: เพื่อติดต่อกันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวมหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

  บุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือห้างสรรพสินค้า


  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร: เพื่อติดต่อกันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การกำหนดระยะเวลาสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การระงับผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ)


  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวมหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ


  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บุคลากรของบริษัทแม่ของคอลเกต

  การประสานงานกับบุคลากรของบริษัทแม่: เพื่อติดต่อระหว่างกันเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ 

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ชื่อ

  • รายละเอียดการติดต่อ

  • สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

  เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวมรวมหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ

   

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่:

  ผ่านบริการต่าง ๆ

  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านลงชื่อรับข่าวสาร ลงทะเบียนบัญชี สร้างโปรไฟล์ หรือทำการซื้อ เป็นต้น

  ออฟไลน์

  บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออฟไลน์ เช่น:

  • เมื่อท่านสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายการตลาด หรือติดต่อสอบถามเรื่องอื่นใดจากบริษัทฯ
  • เมื่อท่านเยี่ยมชมซุ้มขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีงานแสดงสินค้า หรือการจัดงานของมหาวิทยาลัย หรือท่านมาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ
  • เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลในงานวิชาการ และ
  • เมื่อท่านหรือบุคคลในนามของท่านรายงานข้อเสียในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ

  จากแหล่งอื่น ๆ

  บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะทำอย่างดีที่สุดในการแจ้งให้ท่านทราบ เช่น:

  • ฐานข้อมูลหรือแหล่งที่ได้จากสาธารณะ
  • ผู้ค้าส่งของบริษัทฯ
  • ผู้จัดจำหน่ายทางการของบริษัทฯ
  • อินฟลูเอนเซอร์
  • หุ้นส่วนทางการตลาด
  • บุคคลที่สามที่รายงานข้อเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ และ
  • หากท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใด ๆ ที่บริษัทฯ เสนอให้ ท่านจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบริษัทฯ เช่น ชื่อท่าน ที่อยู่อีเมล ภาพถ่าย รายชื่อติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่นใดที่อาจจะ (หรือที่ท่านทำให้) บริษัทฯ เข้าถึงได้เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใด ๆ ที่บริษัทฯ เสนอให้

  ในหลาย ๆ กรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ให้บริการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ท่านต้องรับรองว่าท่านมีอำนาจทำเช่นนั้นได้ และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

  ต่อบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้:

  บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ อันได้แก่ Colgate-Palmolive Asia Pacific Limited, Colgate-Palmolive Company, New York, USA.

  ต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การให้บริการแก่บริษัทฯ

  บุคคลดังกล่าวจะรวมถึงผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น ตัวแทนสื่อ โฮสติ้งเว็บไซต์ (Website Hosting) การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการชำระ การดำเนินการคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การสรรหาบุคลากร การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ

  • บุคคลภายนอกต่าง ๆ เพื่ออนุญาตให้ส่งการสื่อสารทางการตลาดแก่ท่าน
  • ผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอกในการชิงโชค การแข่งขัน และการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน

  ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ แก่บริษัทอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ร่วมงานด้วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่ายทางการบนแพลตฟอร์มออนไลน์

  บุคคลดังกล่าวนี้รวมถึงหุ้นส่วนที่ร่วมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนา และ/หรือทำการตลาด

  โดยการใช้บริการ ท่านอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเช่นกัน

  ท่านอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดานข้อความ การพูดคุย หน้าโปรไฟล์ บล็อค (Blog) และบริการอื่น ๆ ที่ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาได้ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ) โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและผู้ใช้รายอื่น รวมทั้งสาธารณชนอาจใช้ด้วยก็ได้

  ท่านอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรมการแบ่งปันทางสังคมด้วยก็ได้ เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านจะแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน กับผู้ใช้รายอื่น และกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านก็ได้ ด้วยการทำเช่นนั้น ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล และท่านเข้าใจว่า การใช้ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

  บริษัทฯ ทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อบริหารการจัดการกับความสัมพันธ์กับท่าน ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้บริการแก่ท่าน/ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน รวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่ด้อยกว่าผลประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรืออาศัยความยินยอมของท่านที่จะได้รับผ่านแบบให้ความยินยอมของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นกลไกในการเก็บรวบรวมคำยินยอมโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์หรือแอปโดยเฉพาะ หรือผ่านวิธีอื่นตามที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยให้กระทำได้

  ความปลอดภัย

  บริษัทฯ พยายามที่ใช้มาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของบริษัทฯ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบบส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่จะรับรองได้ว่าปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยติดต่อที่ฝ่ายกิจการการตลาด

  สิทธิของท่าน

  สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง: หากบริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะใด ๆ ที่เกินขอบเขตความยินยอมที่ท่านให้ไว้หรือขอบเขตตามที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อนในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตเพิ่มเติมดังกล่าว

  สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดูข้อมูลนั้นเมื่อใดก็ได้ และจะให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงวิธีการที่บริษัทฯ ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไรด้วยก็ได้

  สิทธิในการขอสำเนา: ท่านอาจขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในรูปแบบที่ทำได้ตามสมควร

  สิทธิในโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สมควรและยอมรับได้ให้แก่บุคคลอื่นที่ท่านเลือกในการรับข้อมูล

  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด ด้วยการยื่นคำร้องให้แก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งการกระทำเหล่านี้นอกจากเป็นหน้าที่แล้วยังเป็นสิทธิของท่านด้วย

  สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการถอนความยินยอมของท่านได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายหรือสัญญาไม่อนุญาตให้ทำได้ การถอนของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนหน้านี้ หากการถอนของท่านจะกระทบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ หรือผลประโยชน์ส่วนใด ๆ ของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบดังกล่าวก่อนการถอนความยินยอมของท่านหากเป็นไปได้ หรือโดยเร็วเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้น

  สิทธิในการลบ: ท่านอาจขอให้ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ภายใต้กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์อีกต่อไป (ข) ท่านถอนความยินยอมและบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใด ๆ ในการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ค) ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธการคัดค้านของท่าน หรือ (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางสถิติโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้: (ก) เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบางข้อมูลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันตามที่ท่านร้องขอ (ข) เมื่อจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน (ค) เมื่อไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านขอให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปเพื่อกำหนดการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อการคัดค้านของท่าน หรือเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยเชิงสถิติตามที่กฎหมายอนุญาต

  สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวมรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของ (1) ประโยชน์สาธารณะ (2) การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลของบริษัทฯ หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่น (บริษัทฯ อาจคัดค้านการร้องขอดังกล่าวหาก (กก) การคัดค้านของท่านนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (ขข) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ข) ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของการตลาดแบบตรง หรือ (ค) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการวิจัยใด ๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย รวมถึงเพื่อประโยชน์ทางสถิติ

  นอกจากสิทธิข้างต้นแล้ว ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“คณะกรรมการ”) จากการที่บริษัทฯ ประพฤติมิชอบตามกฎหมาย

  บริการของบุคคลภายนอก

  นโยบายนี้ไม่เกี่ยวกับ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการกระทำของบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่เป็นของบริษัทฯ บริการที่เชื่อมโยงกัน การเชื่อมโยงในบริการมิได้บ่งชี้ว่าบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ รับรองเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงกับบริการของบริษัทฯ

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผยข้อมูล หรือนโยบายหรือหลักปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยขององค์กรอื่น หรือผู้พัฒนาแอปอื่นใด ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรอื่นผ่านหรือในส่วนที่เกี่ยวกับแอป หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ

  การโฆษณาของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ใช้บริษัทสื่อโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจเมื่อท่านเข้าใช้บริการ และเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น

  การโฆษณาดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของบริษัทฯ และเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่นของบริษัทฯ บนอุปกรณ์ใด ๆ ของท่าน รวมทั้งจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนี้จะวางหรือจัดคุกกี้เฉพาะบนเบราเซอร์(Browser) ของท่าน (รวมถึงผ่านการใช้พิกเซล แท็ก (Pixel Tag)) โดยใช้เทคโนโลยีนี้ควบคู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ทางออนไลน์ของท่านเพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็บท็อป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ และต้องการรู้วิธีออกจากการใช้งานนี้ในเบราเซอร์หน้าจอและโทรศัพท์มือถือบนอุปกรณ์เฉพาะที่ท่านใช้เข้าถึงนโยบายนี้ โปรดเข้าไปที่นี่ [*]

  ผู้เยาว์

  เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการมิได้มุ่งประสงค์โดยตรงต่อผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ในประเทศไทย ผู้เยาว์ได้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบริษัทฯ ไม่ได้ประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัทฯ ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจตามสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และท่านสามารถพิสูจน์แก่บริษัทฯ ถึงการมีอำนาจดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ

  เขตอำนาจและการโอนข้ามประเทศ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรักษาหรือประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่บริษัทฯ มีสถานประกอบการหรือที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการ และด้วยการใช้บริการ ท่านเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศนอกถิ่นที่อยู่ของท่านให้แก่กิจการที่อาจจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากกฎระเบียบในประเทศของท่าน ในบางกรณี ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานความปลอดภัยในประเทศอื่น ๆ นั้นอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  โดยบางประเทศอาจได้รับการรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ สำหรับการโอนในอนาคตจากประเทศไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีมาตรฐานเพียงพอนั้น บริษัทฯ จะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้แทน เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

  เว้นแต่บริษัทฯ จะร้องขอเป็นการเฉพาะ บริษัทฯ ขอให้ท่านงดส่งและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิความเชื่ออื่น ข้อมูลชีวภาพ หมู่เลือด หรือลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านบริการหรืออื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ

  บริการรับชำระเงินของบุคคลภายนอก

  บริษัทฯ อาจใช้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบริการ หากท่านประสงค์จะทำการชำระผ่านบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว มิใช่โดยบริษัทฯ และจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบุคคลภายนอกนั้นแทนนโยบายนี้ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนี้

  การปรับปรุงนโยบายนี้ให้เป็นปัจจุบัน

  คำว่า “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนของนโยบายนี้แสดงว่านโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯ ลงประกาศนโยบายฉบับแก้ไขบนบริการ การใช้บริการของท่านหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเหล่านี้ถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขดังกล่าว

  ติดต่อบริษัท

  หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อศูนย์ผู้บริโภคคอลเกต หรือ:

  บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่อยู่: 19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

  โทร: 02-229-8383 หรือโทรฟรี 1-800-800-900

   

  หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ

  ชื่อ: คุณนิศานาถ วรุตตมะ

  ที่อยู่: 19 ซอยแยก ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

  โทร: 02 229 8211

  อีเมล: nisanard_w@colpal.com

  External Privacy Policy

  Last updated: November 21, 2022

  Colgate-Palmolive (Thailand) Limited (the “Company” or “Colgate”) respects your privacy and values the relationship we have with you. Accordingly, the Company has adopted this External Privacy Policy (the “Policy”) to protect your rights in relation to the processing (as defined below) and management of Personal Data by the Company, and will take all reasonable and necessary measures to safeguard Personal Data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and other applicable Personal Data protection laws and regulations (collectively, the "Law”), and to uphold good data protection practices. This Policy describes our practices in connection with your data (as defined below), and your related rights, that we collect in the following ways:

  • On websites operated by us, from which you are accessing this Policy (our “Websites”);
  • Through software applications made available by us for use on or through computers and mobile devices (our “Apps”), from which you may also access this Policy;
  • On social media pages and apps that link to this Policy (collectively, our “Social Media Pages”);
  • From our official distributor on online marketing platforms and our wholesalers; and
  • In offline interactions you have with us.

  This Policy also describes our practices in connection with data that we collect about professionals such as dental professionals, students, and health care experts (“Professionals”), in order to provide them with professionally-oriented services (“Professional Services”).

  In this Policy, we refer to our Websites, Apps, Social Media Pages, distributors and wholesalers, offline activities, and Professional Services collectively as the “Services”.

  This Policy applies to the processing of Personal Data by the Company within Thailand, but may also apply to processing outside Thailand in limited circumstances, such as offshore cloud storage or processing by parent or group companies. Any breach of the Law or this Policy will be taken very seriously, and disciplinary action may be taken.

  This Policy shall supersede all prior Personal Data protection policies and protocols belonging to the Company which apply to external parties to the extent that the contents herein and thereof overlap, if any, unless specified otherwise by the Company.

  This Policy works in tandem with the applicable External Consent Form which you have signed, including those specifically designed for Line and Websites. Please study such External Consent Form carefully to understand how we use your Personal Data under consent basis.

  For clarity, this Policy applies when the Company acts as a controller of Personal Data only. In case that the Company is a processor or service provider of Personal Data in any activities, the data subject may check the details of such processing activities from the privacy policy or notice of processing of the company or organization who is the controller of Personal Data for those activities directly.

   

  PERSONAL DATA AND USE OF PERSONAL DATA

  COLLECTION OF PERSONAL DATA

  DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

  SECURITY

  YOUR RIGHTS

  THIRD PARTY SERVICES

  OUR ADVERTISING

  MINORS

  JURISDICTION AND CROSS-BORDER TRANSFER

  SENSITIVE PERSONAL DATA

  THIRD-PARTY PAYMENT SERVICE

  UPDATES TO THIS POLICY

  CONTACTING US

  ____________________________________________________________

  PERSONAL DATA AND USE OF PERSONAL DATA

  Personal Data” is any data about an individual which can be used to trace back to any such individual, whether by such data alone or in combination or in conjunction with other data available for any particular processing.

  Processing” and all of its derivatives are any type of treatment of Personal Data, including collection, transfer, disclosure, use, etc.

  List of Personal Data that the Company specifically is using and/or will use and their purposes and other details are described in the table below. Please study them carefully to understand how we process your Personal Data. Please note that the list below is not exhaustive, although we have afforded our utmost ability to provide as complete a list as possible. This table of specific processes should be reviewed in conjunction with other principle-based explanations that follow it in order to afford to you the most comprehensive understanding of how we use, or may use, your Personal Data.

  back to list

  Category of Data Subjects

  Purposes and Processing

  Legal Basis

  Examples of Personal Data

  Retention Period

  E-Commerce

  Customers

  Service development and performance summary: To manage the sales performance of official online distributor based on the details of transactions between official distributor and customers.

  Legitimate interest

  • Name 

  • Transaction detail

  • Address

  • Contact detail

  • Customers’ experience (e.g., comments or request)

  Retained for two years after collection.

  Customers

  Transactional process: To respond to an order or request from customers and deliver products to such customers via our official online distributor.

  Contractual obligation

  • Name 

  • Transaction detail

  • Address

  • Contact detail

  • Social media account 

  • Payment detail

  • Customers’ experience (e.g., comments or request)

  Retained for ten years after last order or contact.

  Customers

  Claim process: To respond to any claim from customers.

  Legitimate interest

  • Name 

  • Transaction detail

  • Address

  • Contact detail

  • Customers’ experience (e.g., comments or request)

  Retained for ten years after collection.

  Customers 

  Look-alike marketing: To provide marketing communication to the existing customers through online platform providers (such as Facebook, Lazada, and Shopee) via look-alike AI function. This means we provide a generic set of characteristics to the platform providers and they in turn send out our advertisement to certain users with the same set of characteristics, which may include you. 


  Note: If you do not want to receive this kind of communication, you can change your advertisement preferences in each platform when the advertisement is shown in each platform. 

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Social media account 

  • IP address

  Retained for 90 days after collection.

  Customers

  Reward for the winners from sale promotion: To verify winners from sales promotion in order to deliver the reward to the winners.

  Contractual obligation

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  Retained for seven years after collection 

  Celebrities, influencers or blogger

  Launching of advertisement: To hire presenters for promoting Colgate products on online platforms.

  Contractual obligation or legitimate interest

  • Name

  • Address 

  • Telephone number 

  • Picture or video

  • Social media account

  Retained for seven years after collection.

  Media agency’s personnel

  Communication purpose: To contact media agency in order to prepare the advertisement and communicate with presenters.

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  Retained for ten years after last contact.

  Marketing

  Celebrities or other presenters

  Launching of advertisement: To hire presenters to promote Colgate products on any platforms, such as billboard, TV, newspaper, radio, Facebook, Twitter, other social medias.


  Launching of emotional-category advertisement: To present sensitive data of presenters, such as disability, religion, sexual preference, diseases, or health information, in the advertisement in order to inspire, encourage or motivate the viewers .

  Contractual obligation or legitimate interest  Consent

  • Name

  • Address 

  • Telephone number 

  • Picture or video


  • Disability

  • Religion

  • Sexual preference

  • Diseases

  • Health information


  Retained for seven years after collection.

  Celebrities, influencers or blogger

  Launching of advertisement: To hire presenters to promote Colgate products on social media, such as Facebook, Instagram, Twitter, Websites, google search, Tik-Tok and Line.

  Contractual obligation or legitimate interest

  • Name

  • Address 

  • Telephone number 

  • Picture or video

  • Social media account

  Retained for seven years after collection.

  Influencers or blogger

  Live steaming: To hire presenters for live steaming for sale of Colgate products on online sale platforms, such as Shopee and Lazada.

  Contractual obligation or legitimate interest

  • Name

  • Address

  • Telephone number 

  • Picture or video

  • Social media account

  Retained for seven years after collection.

  Web users

  Cookies management: To allow users to browse the Websites and use their function; to remember choices the user has made in the past (such as language, region or username and password); to launch the Company’s ads on Google, Facebook, YouTube, and IG

  *Specifically for consent for collection of advertising cookies, please refer to the consent form on such Websites.

  Legal obligation, legitimate interest, and consent

  • Required cookies

  • Functional cookies

  • Advertising cookies

  • Username and password information

  • IP address


  Retained for 90 days after collection.

  Social media users

  Communication with users: To respond to queries from users in chat box, including claim, comments and queries on sale of products

  Contractual obligation or legitimate interest

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Social media account

  • Detail of claim or comment

  Retained for ten years after collection.

  Line users


  Registration of Line official account: To add the Colgate Line official account as a friend in Line application.


  In-app marketing: To provide marketing communication in Line application.  Targeted marketing: To provide marketing communication on other social media platforms.  Automatic computing on disease: To analyze the potential disease based on the health information provided in the application. 

  Contractual obligation 
  Legitimate interest
  Consent

  Consent

  • Name

  • Line account

  • Contact detail

  • Product detail
  • Health information

  Retained for ten years after last contact.


  Until blocking message in Line Application.

   

  Retained for 90 days after last contact.  Retained for 180 days after last contact.


  Event attendants 

  Promotion of news relating to CSR events: To promote CSR events held or supported by Colgate on the Websites, Colgate social medial account, online sale platforms, TV, billboard or other online and offline advertisement of Colgate. This information will be used for internal event summary. 


  The context of certain news may include sensitive Personal Data of the attendant (such as oral health information). 

  Legitimate interest

  Consent

  • Name

  • Picture or video
  • Health information  Retained for two years after posting.


  Sale

  Contact persons of malls, modern trades, retailers, or distributors 

  Communication purpose: To contact the contact persons of all malls, modern trades, retailers, distributors in order to receive an order, prepare a business plan or operate business.  

  Legitimate interest and contractual obligation

  • Name

  • Contact detail

  • Address

  • Position and workplace

  • Transactional detail

  • Payment detail


  Retained for ten years after last contact or until the change of contact persons.


  Retailers or their contact persons

  Dealer free gift: To grant a gift to the retailers which have met the requirement on sales amount. 

  Contractual obligation and legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Address

  • Position and workplace

  • Transactional detail

  Retained for ten years after last contact or until the change of contact persons.


  Retailers or their contact persons

  Registration of Colgate annual conference: To register the annual conference. Colgate may arrange transportation (e.g. flight and vans) or accommodation for attendants.

  Contractual obligation and legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Address

  • Position and workplace

  Retained for two years after collection


  Customers

  Sales events: To summarize the sales events held at malls. In certain cases, if you win our reward at the sales events, we may need to collect your personal details as an evidence.  

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Pictures and video

  Retained for two years after collection.

  Customers

  Customer satisfaction: To conduct a customer satisfaction survey based on the list of customers who registered with our sales representatives at malls.

  Legitimate interest

  • Name 

  • Contact detail

  • Customers’ experiences

  • Voice record

  Retained for two years after collection.

  Reporters

  Sales events: To register the press events before attending.

  Legitimate Interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for two years after collection.

  Sales representatives

  Monitoring purpose: Our agency will recruit sales representatives to promote Colgate products at malls. For monitoring purposes, our agency will send the detail of each sales representative to Colgate. 

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for two years after collection.

  Merchandisers

  Evaluation purpose: Our agency will recruit merchandisers to sell Colgate products at shops. Our agency will provide the details of sales performance of each merchandiser to Colgate in order to evaluate the job performance and prescribe the consideration for each person. 

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  • Job performance

  • consideration

  Retained for seven years after collection.

  Event attendants 

  Promotion of news relating to CSR events with retailers or malls: To promote CSR events supported by Colgate on the Websites, Colgate social medial account, online sale platforms, TV, billboard or other online and offline advertisement of Colgate. This information will be used for internal event summary.  Legitimate interest
  • Name

  • Picture or video


  Retained for two years after posting.


  Procurement

  Vendors, contractor or suppliers, and their shareholders, directors and personnel

  Registration of new vendors: To select and register vendors for Colgate’s operation. After selection of vendors, the selected vendors’ information shall be provided for registering the new vendor in our SAP system.

  Legitimate interest and contractual obligation

  • Name

  • Address

  • ID number

  • Contact detail

  • Position and workplace

  • Work experience

  • Educational experience

  • Bank details

  • VAT certificate 

  Retained for ten years after last contact.

  Personnel of vendors, contractor or suppliers

  Communication purpose: To coordinate with vendors’ personnel for business purposes (e.g. day-to-day operation, complaint or vendor assessment).

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for ten years after last contact or until change of contact person. 

  Marketing (Personal Care and Oral Care Product)

  Personnel of Colgate group

  Communication purpose: To communicate among Colgate group entities for business purposes. 

  Legitimate interest 

  • Name 

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for ten years after last contact or until change of contact person.

  Personnel of suppliers

  Communication purpose: To coordinate with suppliers’ personnel for business purposes (e.g. day-to-day operation, complaint or taking order).

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for ten years after last contact or until change of contact person. 

  Customers

  Customers’ relationship: To respond to the complaint and inquiry from customers or other persons via our call center service, central email, Facebook page, or letters.

  Legitimate Interest or lawsuit (for any legal claim)

  • Name 

  • Address

  • Contact detail

  • Social media account

  • Details of complaint or inquiry

  • Voice record

  • Health problem (for legal claim only) 

  During the responding process and for two years thereafter.

  Test subjects

  Research and Development of new products: To interview test subjects about behaviors and comments on products.

  In this regard, Colgate may ask about the health conditions of each test subject. 

  Legitimate interest   Consent

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Voice record

  • Income and job

  • Family detail 

  • Behavior 


  • Health conditions

  During the responding process and for two years thereafter.

  Dentists or doctors

  Product sampling: To send sampling products to the dentists and doctors 


  Taking of an order: If the dentists or doctors are interested in our sample products, they can order via our distributor.

  Legitimate interest   Legitimate interest or contractual obligation

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Workplace and job position 

  • Doctor/dentist certification 

  Retained for ten years after last contact

  Dentists or doctors

  Academic support: In order to understand the behavior of patients or diseases, Colgate has to discuss with dentists or doctors who are experts in such area. Note that Colgate will not collect any personal data of patient in this activities.

  Legitimate interest 

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after last contact

  Dentists

  Bonding with Association: To establish relationships with the Dentist Association of Thailand and other bodies of dental specialists. In this regard, Colgate may collect the data of each dentist and ask them to add Colgate Line account on their devices. 

  Legitimate interest 

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  • Dentist certification

  • Pictures and videos 

  Retained for ten years after last contact

  Students

  Bonding with students: To hold any interesting events for students (such as class lecture, factory visit or distribution of sampling products.)

  Legitimate interest 

  • Name

  • Student ID, program and year of graduation, University

  • Pictures and video

  Retained for two years after last contact

  Event attendants 

  Event sponsorship: To sponsor events held by NGOs. In order to promote the events or create internal summary, Colgate needs to collect the names or pictures of the attendants.    Legitimate interest

  • Name

  • Picture or video

  Retained for two years after posting.


  Webinar audiences 

  Academic webinar: To provide online training to all persons, including doctors, dentists, students, and hospital personnel, who have registered via our Line official account, Websites or other channels.


  Colgate may send you details about interesting webinar via email or Line account in the future. If you wish to unsubscribe from our webinar information communication, you can easily reply to our email or let us know.  

  Contractual obligation and legitimate interest
  Legitimate interest

  • Name

  • Line account

  • Contact detail

  • Workplace and position

  Retained for ten years after collection.

  Speakers for webinar

  Academic webinar’s arrangement: To arrange an academic webinar with outside speakers.

  Contractual obligation and legitimate interest


  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and position

  Retained for seven years after collection.

  Supply Chain

  Personnel of contractors

  Selection of a contractor: In order to select a contractor, Colgate will share details of the contractor and its personal to our personnel who are involved with the selection process. After completion of the selection process, Supply Chain team will delete all information received from our Procurement team.  

  Legitimate interest

  • Name

  • Address

  • Contact detail

  • Workplace and its position

  • Work experience

  • Educational experience 

  Retained until the completion of the selection process

  Personnel of vendors, contractors or suppliers

  Communication purpose: To coordinate with contractors’ personnel for business purposes (e.g. day-to-day operation, ordering, complaint, assessment, etc.)

  Legitimate interest or legal obligation (for certificate required by law)

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  • Health certificate (if required by laws only)

  Retained for ten years after last contact or until change of contact person. 

  Outsourced employees

  Issuance of internal work permit: To maintain records about the outsourced employees who have to work inside Colgate factory. 

  Legitimate interest 

  • Name 

  • Contact detail

  • Workplace

  Retained for two years after last contact or until change of outsourced employee.

  Outsourced employees

  Risk analysis: To prescribe the safety methods for the outsourced employees who work at Colgate factory. 

  Legitimate interest 

  • Name

  • Working hour 

  • Nature of work or project

  Retained for two years after completion of the project

  Outsourced employees

  Verification of outsourced employees: To verify outsourced employees, our agency will send personal documents of those outsourced employees to Colgate.


  In certain cases, Colgate may request our agency to send the outsourced employees’ criminal record, drug test results or health check results.

  Legitimate interest

  Consent

  • Name

  • Work experience 

  • Contact detail  • Criminal record

  • Drug test result

  • Health check result

  Retained for two years after completion of the project or until change of outsourced employee.

  Factory visitors

  Communication and access control: To allow only authorized persons to have access to the factory.

  Legitimate interest 
  Consent

  • Name 

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  • Size of apparel (e.g. safety shoes, glove and lab suit) 


  • Religion (for Halal personnel only)


  Retained for two years after last contact

  Factory visitors

  Identification of visitors: To identify all visitors (except for contractors’ personnel) who need to visit Colgate factory. In this regard, the visitors may need to deposit their ID card or other identification documents issued by an authority with Colgate before entering the factory. However, Colgate will not make a copy of your documents.

  Legitimate interest 

  • Name 

  • Workplace

  • Purpose of visit

  • ID card or other identical documents issued by authorities

  Retained for 90 days after visiting

  Factory visitors

  Safety purpose: Colgate has used video surveillance for the safety of our personnel and property. 

  Legitimate interest

  • Video

  Retained for 90 days after collection

  Personnel of different Authorities

  Communication purpose: To contact the relevant authorities in order to respond to any claim (such as from the Office of Consumer Protection Board) or comply with any laws (such as measurement law, law on food and drug administration, etc.)

  Legitimate interest 

  • Name 

  • Contact detail 

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after last contact or until change of contact person

  Representatives of cosmetic companies

  Communication purpose: To contact other representatives from other cosmetic companies who have attended the monthly meeting of the Thai Cosmetic Makers Association. In this regard, the association will provide the minutes of meeting, including the list of attendants to Colgate for reference.  Colgate does not normally use this information besides for internal referencing purpose.  

  Legitimate interest 

  • Name 

  • Contact detail 

  • Workplace and job position

  Retained for two years after last contact or until change of representative

  Personnel of a Colgate parent entity

  Liaison with personnel of a parent entity: a Colgate parent entity will conduct an internal audit every three years. In this regard, Colgate will arrange for accommodation and transportation for the persons who visit to audit Colgate in Thailand.

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  • Passport information

  Retained for two years after collection

  Finance

  Vendors, contractor or suppliers, and their directors and personnel

  Payment process: To process the payment for these payees. 

  Legitimate interest and contractual obligation 

  • Name

  • Contact detail 

  • Workplace and position

  • Transactional details 

  • Bank account

  Retained for seven years after payment.

  Customers 

  Payment process: To process the payment to the customers who win our reward in our marketing events.

  Contractual obligation 

  • Name

  • Contact detail 

  • Address

  • Transactional details 

  Retained for seven years after payment.

  Personnel of distributor

  Communication purpose: To coordinate with distributors’ personnel for business purposes (e.g. day-to-day operation, auditing, payment, etc.).

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Position and workplace

  Retained for two years after last contact or until change of contact person. 

  Retailers or its personnel

  Communication purpose: To coordinate with retailers or their personnel for auditing purpose.

  Legitimate interest

  • Name

  • Address 

  • Contact detail

  • Position and workplace

  • Transactional detail 

  Retained for two years after last contact or until change of contact person. 

  Celebs, bloggers, or influencers

  Auditing purpose: To audit the content of advertisement published on previous year.

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Videos or pictures

  Retained for two years after collection

  Personnel of a Colgate parent entity

  Liaison with personnel of a parent entity: a Colgate parent entity will conduct an internal audit every three years. In this regard, Colgate will arrange for accommodation and transportation for the persons who visit to audit in Thailand.

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  • Passport information

  Retained for two years after collection

  Merchandisers 

  Payroll process: To calculate the commission based on the performance of each person and undertake the payment process.  

  Legitimate interest 

  • Name

  • Workplace and position

  • Address

  • Contact detail

  • Salary 

  • Performance

  • Commission 

  Retained for seven years after collection

  Personnel of a Colgate parent entity

  Liaison with personnel of a parent entity: To contact each other for business propose. 

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after collection or until change of contact person

  Creditors and/or their personnel 

  Registration of debt: to record the debt and other information (Personal Data) into SAP system in order to manage the debt payment and prepare the withholding tax form.

  Contractual basis, Legitimate interest, and legal obligation 

  • Name 

  • Address

  • Contact detail

  • ID number

  • Amount of debt

  Retained for seven years after the debt settlement

  Taxpayers 

  Preparation of withholding tax forms: To collect the ID card of the taxpayer (who receives income from the Company) to prepare the withholding tax form.

  Legal obligation

  • Name

  • ID number

  • Address

  • Contact detail

  Retained for seven years after the debt settlement

  Human Resources

  Potential job applicants

  Sourcing of job applicants: To reach out to the potential job applicants via Linkedin, referral or other online platforms. 

  Legitimate interest

  • Name 

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  • Job experiences

  • Educational experiences

  Retained for six months after last contact

  Job applicants

  Recruitment process: To recruit the new personnel, including review of document, interview and offering of position.

  Contractual obligation

  • Name

  • Contact detail

  • Address

  • Job experiences

  • Educational experiences 

  • Salary records and offer

  Retained for six months after completion of recruitment process

  Job applicants

  Future opportunity: If you were an applicant recommended for the job opening but were not selected, you would be placed in the group for similar functions at the same level and category of the job opening for possible future selection.

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail

  • Address

  • Job experiences

  • Educational experiences 

  Retained for two years after completion of recruitment process

  Outsourced workers

  Selection of outsourced workers: To allow our outsourced service company to recruit its personnel for working for Colgate.  Information of the recruited personnel will be shared with Colgate.

  Legitimate interest

  • Name

  • Contact detail 

  • Address

  • National 

  • Experience 

  • Personal detail

  Deleted immediately after selection

  Outsourced workers

  Payment process: To process the consideration to our outsourced company based on disbursement from outsourced workers’ salary 

  Legitimate interest

  • Name

  • Salary 

  • Workplace and job position

  Deleted immediately after selection

  Customers Services and Logistics

  Retailers or their personnel

  Complaint process: To fix any arisen  problem and respond to the retailers.

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Address  

  • Workplace and position

  • Transactional detail

  Retained for ten years after collection.

  Retailers or their personnel

  Order validation and delivery of products: To validate the order from Sales team before delivering to retailers.

  Contractual obligation and legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Address  

  • Workplace and position

  • Transactional detail

  Retained for ten years after last contact.

  Drivers of logistic service providers

  Driver’s databases: To record the information of all drivers in order to verify each driver. 


  In this regard, the drivers may be required to disclose their travelling history for safety purpose.


  For certain cases, Colgate may conduct the drug test on the drivers as Colgate joined the white factory project.

  Legitimate interest
  Consent

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and position

  • List of places visited recently
  • Drug test result

  Retained for ten years after last contact or until change of drivers.
  Retained for six months after collection


  Outsourced workers

  Drug test: As Colgate joined the white factory project, Colgate may randomly select outsourced workers who work at Colgate factory to get a drug test 

  Consent

  • Name

  • Workplace and position

  • Drug test result

  Retained for six months after collection


  Planning and Cross Border Sourcing

  Personnel of a Colgate parent entity

  Liaison with personnel of a parent entity: To contact each other for business propose. 

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after collection or until change of contact person

  Business partners’ personnel including suppliers, distributors, contractors or malls

  Communication purpose: To contact each other for business proposes (e.g. placing the timeline for launching new products, cease of products, business planning.)

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after collection or until change of contact person

  IT

  Personnel of a Colgate parent entity

  Liaison with personnel of a parent entity: To contact each other for business proposes. 

  Legitimate interest 

  • Name

  • Contact detail

  • Workplace and job position

  Retained for ten years after collection or until change of contact person

  Collection of Personal Data

  We and our service providers collect Personal Data in a variety of ways, including:

  Through the Services

  We collect Personal Data through the Services, for example, when you sign up for a newsletter, register an account, create a profile, or make a purchase.

  Offline

  We collect Personal Data from you offline, for example:

  • When you place an order over the phone, contact Marketing team or reach out to us with any other inquiry;
  • When you visit our booth at a tradeshow or a university event or visit our facilities;
  • When you participate in our programs or activities or provide data at academic events; and
  • When you or someone on your behalf reports an adverse event with respect to one of our products.

  From Other Sources

  We may also receive your Personal Data from other sources, for which we will do our best to notify you, for example:

  • Publicly available databases and sources;
  • Our wholesaler;
  • Our official distributor;
  • Influencer agency;
  • Joint marketing partners;
  • Third parties who report adverse events regarding a product to us; and
  • If you connect your social media account to any account offered by us, you will share certain Personal Data from your social media account with us, such as your name, email address, photos, list of social media contacts, and any other data that may be (or that you make) accessible to us when you connect your social media account to any account offered by us.

  In many instances, we need to collect Personal Data in order to provide the requested Services to you. If you do not provide the Personal Data requested, we may not be able to provide the Services. If you disclose any Personal Data relating to other people to us or to our service providers in connection with the Services, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the Personal Data in accordance with this Policy. 

  back to list

  Disclosure of Personal Data

  We disclose your Personal Data:

  To our subsidiaries and affiliates for the purposes described in this Policy.

  Our subsidiaries and affiliates are Colgate-Palmolive Asia Pacific Limited, Hong Kong and Colgate-Palmolive Company, USA.

  To our third party service providers, to facilitate services they provide to us.

  These can include providers of services such as media agency, website hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, recruitment, auditing, and other services.

  • To third parties, to permit them to send you marketing communications.
  • To third-party sponsors of sweepstakes, contests, and similar promotions.

  In connection with providing our Professional Services, to other companies with which we collaborate regarding particular products, such as wholesaler and official distributor on online platforms.

  These can include our co-promotion partners for products that we jointly develop and/or market.

  By using the Services, you may also elect to disclose Personal Data.

  You may disclose Personal Data on message boards, chat, profile pages, blogs, and other services to which you are able to post data and contents (including, without limitation, our Social Media Pages). Please note that any Personal Data you post or disclose through these services will become public and may be available to other users and the general public.

  You may also disclose Personal Data through your social sharing activity. When you connect your Services account with your social media account, you may share data with your friends associated with your social media account, with other users, and with your social media account provider. By doing so, you authorize us to facilitate this sharing of data, and you understand that the use of shared data will be governed by the social media provider’s privacy policy.

  We engage in these activities to manage our relationship with you, comply with a legal obligation, or provide you with Services / perform a contract with you, where the processing is in our legitimate interest and not overridden by your data protection interests or fundamental rights, or with your consent, which shall be obtained via the External Consent Form, the particular consent collection mechanism for a particular Website or an App, or via other means as allowed by the circumstances.

  back to list

  SECURITY

  We seek to use reasonable organizational, technical, and administrative measures to protect Personal Data within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by contacting Consumer Affairs.

  back to list

  YOUR RIGHT

  Right to be notified: If we wish to collect, store, use, or disclose your Personal Data in any manner beyond the scope of your given consent or the scope already outlined to you herein, we will notify and/or seek your prior consent with respect to such additional scope.

  Right to access: You may, at any time, request to have access to your Personal Data in order to review it and also request to know about how we have come to possess your Personal Data.

  Right to copies: You may request for a copy of your Personal Data in a form that can be reasonably accommodated.

  Right of portability of data: You may request us to transfer your Personal Data in a format that is reasonable and acceptable to another entity of your choice.

  Right to rectification: If your Personal Data has been changed or is not up-to-date, you have the obligation to ensure that your Personal Data is accurate, up-to-date, complete, and not misleading by submitting a request to rectify it in accordance with the procedures announced by us. This, besides being your obligation, is also your right.

  Right to withdraw consent: You may withdraw your consent at any time. We may deny your withdrawal only if the law or the contract does not allow so. Your withdrawal will not have any effect on our previous collection, usage, and disclosure of your Personal Data. If your withdrawal will affect any part of your Personal Data, rights, or benefits, we will notify you of such effect before your withdrawal if it is possible, or as soon as practicable thereafter.

  Right to erasure: You may request to erase or make your Personal Data pseudonymized under any of the following circumstances: (a) your Personal Data is no longer needed for the intended purposes, (b) you withdraw your consent and we no longer have any legal right to collect, store, use, or disclose your Personal Data, (c) you object to the collection, storage, use, or disclosure of your Personal Data and we do not have any legitimate reason to reject your objection, or (d) your Personal Data was collected, stored, used, or disclosed in contravention of the Law. However, we may deny your request if our collection of your Personal Data is made for the purposes authorized by the Law, which include a data collection for statistical research purpose with appropriate protective measures, or for establishment of legal claims, legal compliance, or exercise of legal rights or defenses.

  Right to suspension: You may request us to suspend the use of your Personal Data in any of the following events: (a) when we are in the process of verifying certain information for the purpose of rectifying or updating your Personal Data under your request, (b) when your Personal Data is to be erased but you instead request to suspend its use, (c) when it is no longer necessary to store your Personal Data, but you request us to continue the storage of your Personal Data for establishing legal claims, legal compliance, or exercise of legal rights or defenses, or (d) when we are in the process of verifying our legitimate interests, against your objection or, in our collection, storage, use, or disclosure for various purposes including the statistical research, as may be permitted by the Law.

  Right to object the processing of Personal Data: You may object to the collection, storage, use, or disclosure of your Personal Data in any of the following events: (a) in case where your Personal Data was collected for the purpose of (i) public interest, (ii) our compliance with a governmental order, or (iii) any legitimate interest of ours or other legal entity (we may object to such request if (aa) your objection will lead to a non-compliance with the law, or (bb) it relates to an establishment of legal claims, legal compliance, or exercise of legal rights or defenses, (b) in case where we have collected, stored, used, or disclosed your Personal Data for the purpose of direct marketing, or (c) in case where we have collected, stored, used, or disclosed your Personal Data for any research purposes as specified in the Law, including for statistical purpose.

  In addition to above rights, you also have right to complain us to the Thailand Personal Data Protection Commission (“PDPC”) due to our misconduct under the Law.

  back to list

  THIRD PARTY SERVICES

  This Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, data, or other practices of any third parties, including any third party operating any website or service to which the Services link. The inclusion of a link on the Services does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our subsidiaries or affiliates.

  In addition, we are not responsible for the data collection, use, disclosure, or security policies or practices of other organizations or any other app developer, app provider, social media platform provider, operating system provider, wireless service provider, or device manufacturer, including with respect to any Personal Data you disclose to other organizations through or in connection with the Apps or our Social Media Pages.

  back to list

  OUR ADVERTISING

  We use third-party advertising companies to serve advertisements regarding our products that may be of interest to you when you access and use the Services and other websites or online services.

  Such advertisements are served based on your access to and use of our Services and other websites or online services on any of your devices, as well as on data received from third parties. Third-party advertising companies make this possible by placing or recognizing a unique cookie on your browser (including through the use of pixel tags). They also use these technologies, along with data they collect about your online use, to recognize you across the devices you use, such as a mobile phone and a laptop. If you would like more information about this practice, and to learn how to opt out of it in desktop and mobile browsers on the particular device on which you are accessing this Policy.

  back to list

  MINORS

  Unless otherwise indicated, the Services are not directed to minors as defined by applicable law. For example, in Thailand, minors are individuals under the age of 20, and we do not knowingly collect Personal Data from minors. If you provide us with Personal Data of minors, you represent that you have the appropriate authority to do so and that you can demonstrate such authority to us upon request.

  back to list

  JURISDICTION AND CROSS-BORDER TRANSFER

  Your Personal Data may be stored and processed in any country where we have facilities or in which we engage service providers, and, by using the Services, you understand that your Personal Data will be transferred to countries outside of your country of residence, to business which may have data protection rules that are different from those of your country. In certain circumstances, courts, law enforcement agencies, regulatory agencies, or security authorities in those other countries may be entitled to access your Personal Data.

  Some countries will be recognized by the PDPC as providing an adequate level of data protection according to standards set by the PDPC. For future transfers from Thailand to countries not considered adequate by the PDPC, we have put in place adequate measures, such as standard contractual clauses which meet the requirement set by the PDPC, to protect your Personal Data.

  back to list

  SENSITIVE PERSONAL DATA

  Unless we specifically request it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive Personal Data (e.g., data related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, biometrics, blood type or genetic characteristics, criminal background, or trade union membership) on or through the Services or otherwise to us.

  back to list

  THIRD-PARTY PAYMENT SERVICE

  We may use a third-party payment service to process payments made through the Services. If you wish to make a payment through the Services, your Personal Data will be collected by such third party and not by us, and will be subject to the third party’s Policy, rather than this Policy. We have no control over, and are not responsible for, this third party’s collection, use and disclosure of your Personal Data.

  back to list

  UPDATES TO THIS POLICY

  The “LAST UPDATED” legend at the top of this Policy indicates when this Policy was last revised. Any changes will become effective when we post the revised Policy on the Services. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised Policy.

  back to list

  CONTACTING US

  If you have any questions about this Policy, please contact Consumer Affairs or:

  Colgate-Palmolive (Thailand) Limited

  Address: No. 19, Off Na Ranong Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

  Tel : 02-229-8383 or toll free 1-800-800-900

  Or our Data Protection Officer

  Name: Nisanard Warutama

  Address: No. 19, Off Na Ranong Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

  Tel: 02 229 8211

  Email Address: nisanard_w@colpal.com

  back to list